Pravidla soutěže „Jsem fanoušek F1“  

1a. Pořadatel soutěže
Pořadatelem soutěže je společnost PACKY ADVERTISING s.r.o., se sídlem na Panonská cesta 4 / A, 851 04 Bratislava, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, vložka č. 6190 / B, oddíl Sro. IČO: 45 311 927 (dále jen „pořadatel soutěže“).

Pořadatel vydává tato Pravidla soutěže (dále jen „Pravidla“):

1b. Organizátor soutěže:
Organizátorem soutěže je společnost AMC Networks Central Europe s.r.o, se sídlem na Pobřežní 620/3, 186 00 Praha, Praha 8 – Karlín (dále jen „Organizátor“).

2. Trvání a místo soutěže
Soutěž probíhá od 6. května 2019 do 26. května 2019 v České republice a na Slovensku současně.

3. Účastníci soutěže:
Účastníkem soutěže pro účely těchto pravidel je každá fyzická osoba starší 18 let, která splní podmínky pro účast v soutěži. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci Organizátora a jejich blízké osoby ve smyslu ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb. – občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).
Dále se nemohou této soutěže zúčastnit osoby, které jsou majetkově nebo personálně propojené s reklamními agenturami, které vykonávají činnost související s pořádáním soutěže.

4. Podmínky soutěže:
Do soutěže bude zařazen každý, kdo na soutěžní microsite https://soutez-sport1tv.cz (CZ) nebo na http://sutaz-sport1tv.sk/ (SK) odpoví na deset jednoduchých kvízových otázek nahraných na stránce. Po zodpovězení soutěžních otázek účastník vyplní kontaktní formulář. Účastník se může s jednou e-mailovou adresou zúčastnit soutěže jen jednou týdně. Účastník soutěže spolu s odpověďmi na soutěžní kvíz poskytuje na webové stránce soutěže kromě e-mailové adresy i své jméno, příjmení, telefonní číslo a adresu (při vyplnění kontaktního formuláře). Současně uděluje svůj souhlas s účastí v soutěži podle těchto Pravidel, souhlasí se zněním Pravidel bez výhrad a s případným přijetím výhry způsobem podle Pravidel. Každý účastník soutěže je po splnění podmínek zařazen do losování až do konce soutěže, dokud se nevylosuje Hlavní cena. Organizátor soutěže není odpovědný za technické či programové chyby a omyly vzniklé během registrace a řízení soutěže. Každý soutěžící musí splnit všechny podmínky až do konce jako je zmíněno výše, aby byl zařazen do losování.

5. Průběh soutěže a věcné ceny:
Každé pondělí v průběhu trvání soutěže t. j. 13.5.2019, 20.5.2019 a 27.5.2019 (dále jen „losovací den“) se vylosuje pět výherců věcných cen ze všech soutěžích z předešlého týdne.
Harmonogram jednotlivých soutěžních kol:

1. kolo: Od pondělí 6.5.2019 00:01 do neděle 12.5.2019 23:59
2. kolo: Od pondělí 13.5.2019 00:01 do neděle 19.5.2019 23:59
3. kolo: Od pondělí 20.5.2019 00:01 do neděle 26.5.2019 23:59

Každý týden se soutěží o následující ceny:
• 3 x tričko (Ferrari, Red Bull, Mercedes)
• 2 x čepice s kšiltem (Mercedes, Ferrari)
Tyto ceny se celkově rozdají třikrát během třítýdenního trvání soutěže a budou doručeny na adresu výherců do jednoho měsíce ode dne výhry.

6. Losování:
Losování zajišťuje reklamní agentura Packy ADVERTISING a fyzicky ho zajistí IT pracovník, který vylosuje vítěze na základě náhodného vygenerování jména. Tímto způsobem se budou losovat věcné ceny na týdenní bázi. Hlavní výhra na konci soutěže se bude losovat stejným mechanismem, avšak za přítomnosti notáře v den posledního losování, a to 27.05.2019.
Výherci budou zveřejněni každé pondělí (v den losování), během celého trvání soutěže. Jména výherců budou v den losování zveřejněny na webové stránce soutěže. Výherci budou následně kontaktováni a informováni o výhře reklamní agenturou Packy ADVERTISING s.r.o.

7. Hlavní výhra:
Hlavní výhrou soutěže se rozumí Zájezd pro dvě osoby na Velkou cenu F1 do Německa (dále jen „Hlavní výhra“), který se uskuteční 27.07. – 28.07.2019. Losovat se bude ze všech soutěžících (konkrétně ze všech e-mailových adres), kteří se do soutěže zapojili. Výherce Hlavní ceny se bude muset na vlastní náklady dopravit 27.07.2019 do Prahy, odkud mu bude zajištěna autobusová doprava na místo konání Velké ceny F1, do německého Hockenheimringu. Ve výhře jsou kromě autobusové dopravy z Prahy a zpět zahrnuty i vstupenky na okruh, cestovní pojištění a služby delegáta.* Výherce je zodpovědný potvrdit zájem o výhru do 15 dnů od kontaktování, v opačném případě bude osloven náhradník, který se vylosuje spolu s Výhercem v den slosování o Hlavní výhru.

*(přesná specifikace hlavní výhry: Zájezd pro dvě osoby na velkou cenu Německa 27.07. – 28.07. 2019, Cena zahrnuje: 2 x autobusová doprava Praha – Hockenheim, 2 x autobusová doprava Hockenheim – Praha, 2 x vstupenka nedělní/subtribune červená, 2 x cestovní pojištění, 2 x infobalíček, 2 x mapka, infoservis, služby delegáta).

8. Zpracování a ochrana osobních údajů
Zapojením se do soutěže a vyplněním registračního formuláře Účastník uděluje Organizátorovi souhlas ve smyslu zákona č. 101 / 2000 Sb. o ochraně svěřených osobních údajů, se zpracováním jím uvedených osobních údajů, a to za účelem zajištění průběhu Soutěže, tj. především za účelem kontaktování výherců a zaslání, případně předání výhry, a dále pro účely nabídnutí obchodu či služeb, včetně zasílání obchodních sdělení prostředky, podle zákona
č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti. V případě, že se účastník stane výhercem, uděluje tímto zároveň svůj souhlas Organizátorovi k bezplatnému pořízení fotografií a zvukových nebo obrazových záznamů, jakož i k použití jména, příjmení a e-mailové adresy Účastníka pro marketingové účely, tj. především k použití těchto snímků, záznamů a údajů účastníka pro účely zveřejnění výherců soutěže na výše uvedené webové stránce soutěže, jakož i na facebookové stránce Organizátora.
Udělení výše uvedeného souhlasu účastníka je dobrovolné a na zpracování jeho osobních údajů jsou založeny podstatné principy soutěže. Tento dobrovolný souhlas uděluje Účastník výše uvedenému Organizátorovi na období 5 let od konce trvání soutěže.
Účastník je srozuměn s tím, že má práva dle ust. § 11 a ust. § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Účastník potvrzuje, že je seznámen s tím, že svůj souhlas poskytuje dobrovolně a může jej kdykoli písemně odvolat a prohlašuje, že veškeré údaje poskytnuté Organizátorovi jsou pravdivé. V případě, že by se Účastník domníval, že Organizátor provádí zpracování jeho osobních údajů, které jsou v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka, nebo v rozporu se zákonem, zejména pokud jsou osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
a) požádat organizátora o vysvětlení;
b) požádat organizátora, aby odstranil vzniklý stav.

Pokud je žádost Účastníka podle předchozí věty uznána, Organizátor odstraní okamžitě vadný stav. Pokud nevyhoví Organizátor žádosti, může se Účastník obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Uživatele se se svým podnětem přímo obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Informace, které Organizátor získá, používá zejména pro řízení účasti soutěžicích na soutéži, jakož i na všeobecnou propagaci svých produktů nebo služeb. Díky e-mailovým adresám Účastníků je schopen jim dále nabídnout možnost využíti dalších služeb soutěží nebo propagačních akcí, a později i posílat oznámení, které mohou být pro Účastníky zajímavé.
Osobní údaje Účastníků jsou zpracovány za účelem splnění podmínek, které se vztahují na vztah s Organizátorem, a to buď na poskytnutí zboží nebo služeb, včetně věrnostního klubu, nebo na umožnění účasti na akcích Organizátora. Na základě oprávněného zájmu Organizátora může také zpracovat zmíněné údaje s cílem zlepšit jeho služby, anonymizovat informace a poskytnout Účastníkovi osobní informace týkající se požadovaných služeb, které mohou být zajímavé. S výhradním souhlasem Účastníka budou zpracovány i geolokační údaje a provedené reklamní akce související s některými sektory aktivit. Tento souhlas nevyžaduje poskytnutí požadovaných služeb a lze jej kdykoli odvolat.
Osobní údaje budou sdíleny s důvěryhodnými třetími stranami podle potřeby na podporu a řízení činnosti Organizátora, a to s cílem doručit Účastníkovi komerční sdělení. Organizátor může zveřejnit informace v souvislosti s prodejem nebo jiným převodem vlastního podniku nebo majetku. Může rovněž sdílet informace, které jsou nezbytné pro splnění zákonných požadavků, ochranu svých práv a majetku nebo jiných osob a zachování bezpečnosti a ochrany. Zpracování mohou být prováděny mimo Evropský hospodářský prostor, zejména ve Spojených státech, ale podnikáme kroky na ochranu údajů, jak to vyžaduje právo EU.

9. Zvláštní ustanovení
Účastí v soutěži Účastník souhlasí s jejími pravidly a zavazuje se je plně dodržovat. Pravidla soutěže a právní vztahy z nich vyplývající se řídí právním řádem České a také Slovenské republiky.
Účastník je povinen ve smyslu těchto pravidel jednat podle pokynů Organizátora. V opačném případě je Organizátor oprávněn Účastníka ze soutěže vyloučit. Pokud dojde k vyloučení Účastníka ze soutěže, vyloučený Účastník ztrácí práva vyplývající z účasti v soutěži a případnou výhru.
Každý Účastník soutěže může vyhrát cenu v rámci týdenního losování a zároveň Hlavní cenu na konci soutěže, která se bude losovat ze všech účastníků zapojených do soutěže, bez rozdílu na to, ať už účastník vyhrál věcnou cenu, nebo ne.
Organizátor soutěže si vyhrazuje právo na změnu pravidel soutěže včetně jejího odložení, přerušení či zrušení. Takové rozhodnutí je účinné od okamžiku zveřejnění na soutěžní microsite Organizátora.
Organizátor není odpovědný za žádné technické problémy, které se vyskytly během hry, nebo za prostoje, problémy, které souvisejí s přetížením systému.
Organizátor neodpovídá za nedoručení e-mailových zpráv či za nedostatky v kontaktních údajích Účastníka (např. chyby v psaní jména, e-mailové adresy, atd.)
Účastníci soutěže nejsou povinni výhru přijmout. Vymáhání účasti či výhry v soutěži soudní cestou je vyloučeno, stejně vyplacení výher v hotovosti nebo jejich výměna za výhry jiné.
 
V Praze, dne 16. 04. 2019
 
AMC Networks Central Europe s.r.o.
Organizátor