Úplná pravidla spotřebitelské soutěže

Co pro tebe znamená Formule 1

 

 1. Organizátor

AMC Networks Central Europe s.r.o., IČO: 27112501, Praha 8 - Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 18600 (dále též „Organizátor“).

EFFECTIVE Racing, a.s., IČO: 04598954, Praha – Staré město, Ovocný trh 572/11, PSČ 11000 (dále též „Organizátor“)

 

 1. Termín konání soutěže
  • Finále soutěže se uskuteční v měsíci září 2018. Přesné datum konání bude upřesněno.

 

 1. Účastníci soutěže a podmínky pro účast v soutěži
  • Soutěže se může zúčastnit každý občan České či Slovenské republiky starší 18 let, s adresou pro doručování na území České republiky nebo Slovenské republiky (dále též „Účastník“).
  • Podmínkou účasti v soutěži je splnit úkol.
  • Jednotným úkolem účastníka pro všechna základní kola je zaslání fotografie (s textem o délce maximálně 160 znaků s mezerami) na téma „Co pro tebe znamená Formule 1“ na microsite soutez-sport1tv.cz.
  • Zadání: Účastník soutěže má za úkol kreativním způsobem ukázat na zaslané fotografii a nepovinným textovým doprovodem svůj vztah k Formuli 1. Do soutěže nebudou přijaty nevhodné příspěvky. Posouzení vhodnosti příspěvku vyhodnocuje Pořadatel.
  • Podmínkou účasti v soutěži je dále úplné zadání kontaktních údajů Účastníka prostřednictvím formuláře, tj. zejména jména a příjmení, e-mailové adresy a telefonního čísla Účastníka, jakož i vyjádření souhlasu s těmito pravidly.
  •      Účastník se může soutěže účastnit opakovaně.
  • Účastník s více soutěžními příspěvky má nárok pouze jednu účast na semifinálovém dnu – motokárovém závodě.
  • V případě, že Účastník nevyhraje v rámci 1. semifinálového dne, a nezíská díky tomu účast na finálovém zážitkovém dnu na Masarykově okruhu v Brně, může se zúčastnit dalších kol soutěže.
  • Účastník s více soutěžními příspěvky má nárok pouze na jednu účast na finálovém zážitkovém dnu na Masarykově okruhu v Brně.

 

 1. Hodnotící komise: Tomáš Richtr, Josef Král, Števo Eisele, Maťo Homola, Richard Gonda, Pavel Fabry, Jan Huk

 

 1. Mechanika výběru nejlepších příspěvků a selekce Účastníků pro semifinálový den na motokárovém závodě
  • Z každého soutěžního kola budou vybráni 4 Účastníci z České republiky a 4 soutěžící ze Slovenské republiky
  • Každý člen hodnotící komise vybere 3 nejlepší příspěvky kola. Příspěvek na 1. místě získá 3 body, příspěvek na 2. místě získá 2 body, příspěvek na 3. místě získá jeden bod
  • 4 Účastníci z České republiky a 4 účastníci ze Slovenské republiky, jejichž příspěvky získají nejvyšší počet bodů od komise, vyhrávají účast na semifinálovém motokárovém dnu.

 

 1. Vyhlašování vítězů: v nejbližším předzávodním studiu Formule 1 po ukončeném kole

 

 1. Výhry

Výhrou se rozumí:

 • Účast na semifinálovém motokárovém dnu. Přesné datum a místo uskutečnění a časový harmonogram zážitkového dne budou upřesněny.
 • Účast na finálovém dnu na Masarykově okruhu v Brně vítězů semifinálových motokárových dní. Přesné datum uskutečnění a časový harmonogram zážitkového dne budou upřesněny.
 1. Hlavní výhra – jízda ve formuli v rámci zážitkového dnu na Masarykově okruhu v Brně.

 

 1. Výherci soutěže
  • Počet výherců z každého základního kola bude 8 (slovy: osm), a to 4 Účastníci z České republiky a 4 Účastníci ze Slovenské republiky. Vybráni budou Účastníci jejichž příspěvek, jehož zadání je uvedeno v čl. 3.4., získá nejvyšší ohodnocení od hodnotící komise. Tito výherci se zúčastní semifinálového závodu na motokárách.
  • Výherci těchto semifinálových závodů (2 Účastníci z České republiky a 2 Účastníci ze Slovenské republiky) postoupí do závěrečného finále (jízda ve voze Alfa Romeo 147 GTA).
  • Vítěz finálového kola obdrží hlavní výhru uvedenou v čl. 7 těchto pravidel (jízda ve formuli).
  • Vyhodnocení soutěže a vyhlášení výherců proběhne na konci každého soutěžního kola. Termín vyhlášení hlavní výhry bude v září 2018, bezprostředně po finále přes komunikační kanály Pořadatelů soutěže.
  • Po určení výherců Organizátorem dojde k ověření o splnění podmínek soutěže. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí v otázce splnění podmínek stanovených pro účast v soutěži a výhru cen.
  • Každý výherce bude kontaktován e-mailem, v němž nalezne bližší informace o výhře a o způsobu jejího doručení. Seznam výherců může být zároveň umístěn na stránkách facebooku SportTV, s čímž Účastník vyjadřuje svůj souhlas.
  • V případě nepřevzetí výhry Účastníkem, jeho výhra propadá a bude opětovně použita jako výhra pro soutěžícího, který byl následující v pořadí.

 

 1. Zpracování a ochrana osobních údajů
  • Zapojením do soutěže a vyplněním registračního formuláře Účastník uděluje Organizátorovi souhlas, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, se zpracováním jím uvedených osobních údajů, a to za účelem zabezpečení průběhu soutěže, tj. zejména za účelem kontaktování výherců a zaslání (předání) výhry, a dále pro účely nabízení obchodu nebo služeb, včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky dle zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti. V případě, že se Účastník stane výhercem, uděluje tímto Účastník zároveň svůj souhlas Organizátorovi k bezplatnému pořízení fotografií a zvukových nebo obrazových záznamů, jakož i k užití jména a příjmení Účastníka pro marketingové účely, tj. zejména k použití těchto snímků, záznamů a údajů Účastníka pro účely zveřejnění výherců soutěže na výše uvedených webových stránkách, jakož i na facebookové stránce Organizátora.
  • Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je společnost AMC Networks Central Europe s.r.o., IČO: 27112501, Praha 8 - Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 18600. Udělení výše uvedeného souhlasu Účastníka je dobrovolné a na zpracování jeho osobních údajů jsou založeny podstatné principy soutěže. Tento dobrovolný souhlas uděluje Účastník výše uvedenému správci na období 5 let od konce trvání soutěže. Účastník je oprávněn písemně požádat o poskytnutí informace o osobních údajích o něm zpracovávaných.
  • Účastník je srozuměn s tím, že má práva dle ust. § 11 a ust. § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Účastník stvrzuje, že je seznámen s tím, že svůj souhlas poskytuje dobrovolně a může jej kdykoliv písemně odvolat a prohlašuje, že všechny údaje poskytnuté Organizátorovi jsou pravdivé. V případě, že by se Účastník domníval, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Účastníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může a) požádat správce o vysvětlení, b) požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Je-li žádost Účastníka podle předchozí věty shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce žádosti, má Účastník obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Uživatele obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

 

 1. Závěrečná ustanovení
  • Účastí v soutěži Účastník souhlasí s jejími pravidly a zavazuje se je plně dodržovat. Pravidla soutěže a právní vztahy z ní vznikající se řídí právním řádem České republiky.
  • Účastník je povinen ve smyslu těchto pravidel jednat podle pokynů Organizátora. V opačném případě je Organizátor oprávněn Účastníka ze soutěže vyloučit. Dojde-li k vyloučení Účastníka ze soutěže, vyloučený Účastník ztrácí práva plynoucí z účasti v soutěži a případnou výhru.
  • Účastník soutěže se může do soutěže zapojit zasláním příspěvku opakovaně bez omezení.
  • Účastník s více soutěžními příspěvky může vyhrát pouze jeden postup do finále.
  • V případě, že se účastník soutěže zúčastnil 1. semifinále, ale nepostoupil do finále, se může zúčastnit dalších kol a znovu soutěžit o postup do semifinále zasláním soutěžního příspěvku.
  • Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k Organizátorovi a dalším společnostem podílejícím se na přípravě a organizace soutěže, jakož i osoby příbuzné těmto osobám.
  • Organizátor soutěže si vyhrazuje právo na změnu pravidel soutěže, včetně jejího odložení, přerušení či zrušení. Takové rozhodnutí je účinné od okamžiku zveřejnění na internetových stránkách Organizátora.
  • Organizátor neodpovídá za nedoručení e-mailových zpráv.
  • Účastníci soutěže nejsou povinni výhru přijmout. Vymáhání účasti či výhry v soutěži soudní cestou je vyloučeno, stejně tak vyplacení výher v hotovosti či jejich výměna za výhry jiné.
  • Příspěvky budou na soutěžní microsite zveřejněny do 48 hodin. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo vyřadit nevhodné příspěvky.

 

V Praze dne 22. 3. 2018

AMC Networks Central Europe s.r.o.
A EFFECTIVE Racing, a.s.
Organizátoři

TOP