Úplná pravidla spotřebitelské soutěže

 Co pro tebe znamená Formule 1

1.       Organizátor

AMC Networks Central Europe s.r.o., IČO: 27112501, Praha 8 - Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 18600 (dále též „Organizátor“)

EFFECTIVE Racing, a.s., IČO: 04598954, Praha – Staré město, Ovocný trh 572/11, PSČ 11000 (dále též „Organizátor“)

2.       Termín konání soutěže

Soutěž probíhá v jednotlivých fázích během celé F1 2018 sezony.

Finále soutěže se uskuteční v září 2018. Přesné datum konání bude upřesněno.

 

       3.       Účastníci soutěže a podmínky pro účast v soutěži

Soutěže se může zúčastnit každý občan České či Slovenské republiky starší 18 let, s adresou pro doručování na území České republiky nebo Slovenské republiky (dále též „Účastník“).

Podmínkou účasti v soutěži je splnit úkol dle Zadání daného kola.

Zadání soutěže

1. a 2. kolo: Jednotným úkolem účastníka je zaslání fotografie (s textem o délce maximálně 160 znaků včetně mezer) na téma „Co pro tebe znamená Formule 1“ na microsite soutez-sport1tv.cz. Účastník soutěže má za úkol kreativním způsobem ukázat na zaslané fotografii a nepovinným textovým doprovodem svůj vztah k Formuli 1. Do soutěže nebudou přijaty nevhodné příspěvky. Posouzení vhodnosti příspěvku vyhodnocuje Pořadatel.

3. kolo: Jednotným úkolem účastníka je tipování pořadí jezdců, kteří obsadí první tři místa v hlavním závodě Velké ceny Francie Formule 1.

4. kolo: Jednotným úkolem účastníka pro 4. kolo kola je zaslání fotografie (s textem o délce maximálně 160 znaků včetně mezer) na téma „Vyfoť jak se staráš o svého motorového miláčka a ukaž svou lásku k němu“ na microsite soutez-sport1tv.cz. Účastník soutěže má za úkol kreativním způsobem ukázat na zaslané fotografii a nepovinným textovým doprovodem, jak se stará o svůj automobil a svůj vztah k motorismu obecně. Do soutěže nebudou být přijaty nevhodné příspěvky. Posouzení vhodnosti příspěvku vyhodnocuje Pořadatel.

Podmínkou účasti v soutěži je dále úplné zadání kontaktních údajů Účastníka prostřednictvím formuláře, tj. zejména jména a příjmení, e-mailové adresy a telefonního čísla Účastníka, jakož i vyjádření souhlasu s těmito pravidly.

4.       Hodnotící komise: Tomáš Richtr, Josef Král, Števo Eisele, Richard Gonda, Pavel Fabry, Jan Huk

5.       Mechanika výběru nejlepších příspěvků

1., 2. a 4. kolo

Každý člen hodnotící komise vybere 5 nejlepších příspěvků kola z České republiky a 5 nejlepších příspěvků ze Slovenské republiky.

3. kolo

Vítěznými příspěvky budou ty, které správně odhadnou pořadí hlavního závodu VC Francie. V případě, že nebude dostatečný počet příspěvků, které by přesně odhadly pořadí VC Francie, budou vyhodnoceny příspěvky, které odhadnou pořadí VC Francie alespoň částečně.

 6.       Vyhlašování vítězů: v nejbližším předzávodním studiu Formule 1 po ukončeném kole

 7.       Výhry

           Výhrou se rozumí:

Účast na semifinálovém motokárovém dnu. Přesné datum uskutečnění a časový harmonogram zážitkového dne budou upřesněny.

Účast na finálovém dnu na Masarykově okruhu v Brně vítězů semifinálových motokárových dní. Přesné datum uskutečnění a časový harmonogram zážitkového dne budou upřesněny.

Havní výhra – jízda ve formuli v rámci zážitkového dnu na Masarykově okruhu v Brně.

           8.       Výherci soutěže

8 výherců z každého základního kola (4 Účastníci z České republiky a 4 Účastníci ze Slovenské republiky) postoupí do semifinálového závodu na motokárách.

1., 2. a 4. kolo

Vybráni budou Účastníci, jejichž příspěvek, jehož zadání je uvedeno v čl. 3., získá nejvyšší ohodnocení od hodnotící komise uvedené v čl. 4

3. kolo

Vybráni budou účastníci s nejpřesnějším tipem dle následujícího klíče: první a poslední správně tipující a dva tipující vybraní náhodným losem. V případě, že bude počet správně tipujících Účastníků menší než 4, budou vyhodnoceny a vybrány příspěvky Účastníků, které uhádnou pořadí částečně.

4 výherci semifinálových závodů (2 Účastníci z České republiky a 2 Účastníci ze Slovenské republiky) postoupí do závěrečného finálového kola (jízda ve voze Alfa Romeo 147 GTA).

1 vítěz finálového kola obdrží hlavní výhru uvedenou v čl. 7 těchto pravidel (jízda ve formuli).

Vyhodnocení soutěže a vyhlášení výherců proběhne na konci každého soutěžního kola. Termín vyhlášení hlavní výhry bude upřesněn před posledním kolem soutěže

Po určení výherců Organizátorem dojde k ověření o splnění podmínek soutěže. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí v otázce splnění podmínek stanovených pro účast v soutěži a výhru cen.

Každý výherce bude kontaktován e-mailem, v němž nalezne bližší informace o výhře a o způsobu jejího doručení. Seznam výherců může být zároveň umístěn na stránkách facebooku SportTV, s čímž Účastník vyjadřuje svůj souhlas.

V případě nepřevzetí výhry Účastníkem do 48 hodin, jeho výhra propadá a bude použita jako výhra pro soutěžícího, který byl následující v pořadí.

 9.       Zpracování a ochrana osobních údajů

Zapojením do soutěže a vyplněním registračního formuláře Účastník uděluje Organizátorovi souhlas, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, se zpracováním jím uvedených osobních údajů, a to za účelem zabezpečení průběhu soutěže, tj. zejména za účelem kontaktování výherců a zaslání (předání) výhry, a dále pro účely nabízení obchodu nebo služeb, včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky dle zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti. V případě, že se Účastník stane výhercem, uděluje tímto Účastník zároveň svůj souhlas Organizátorovi k bezplatnému pořízení fotografií a zvukových nebo obrazových záznamů, jakož i k užití jména a příjmení Účastníka pro marketingové účely, tj. zejména k použití těchto snímků, záznamů a údajů Účastníka pro účely zveřejnění výherců soutěže na výše uvedené soutěžní microsite stránkách, jakož i na facebookové stránce Organizátora.

Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je společnost AMC Networks Central Europe s.r.o., IČO: 27112501, Praha 8 - Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 18600. Udělení výše uvedeného souhlasu Účastníka je dobrovolné a na zpracování jeho osobních údajů jsou založeny podstatné principy soutěže. Tento dobrovolný souhlas uděluje Účastník výše uvedenému správci na období 5 let od konce trvání soutěže. Účastník je oprávněn písemně požádat o poskytnutí informace o osobních údajích o něm zpracovávaných.

Účastník je srozuměn s tím, že má práva dle ust. § 11 a ust. § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Účastník stvrzuje, že je seznámen s tím, že svůj souhlas poskytuje dobrovolně a může jej kdykoliv písemně odvolat a prohlašuje, že všechny údaje poskytnuté Organizátorovi jsou pravdivé. V případě, že by se Účastník domníval, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Účastníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může a) požádat správce o vysvětlení, b) požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Je-li žádost Účastníka podle předchozí věty shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce žádosti, má Účastník obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Uživatele obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

 10.    Závěrečná ustanovení

Účastí v soutěži Účastník souhlasí s jejími pravidly a zavazuje se je plně dodržovat. Pravidla soutěže a právní vztahy z ní vznikající se řídí právním řádem České republiky.

Účastník je povinen ve smyslu těchto pravidel jednat podle pokynů Organizátora. V opačném případě je Organizátor oprávněn Účastníka ze soutěže vyloučit. Dojde-li k vyloučení Účastníka ze soutěže, vyloučený Účastník ztrácí práva plynoucí z účasti v soutěži a případnou výhru.

Účastník se může soutěže účastnit opakovaně.

Účastník může zaslat neomezené množství soutěžních příspěvků.

Účastníkům 3. kola s více soutěžními příspěvky bude přiznán první zaslaný tip

Účastník 1. nebo 2. kola má nárok na jednu účast na 1. semifinálovém dnu – motokárovém závodě.

V případě, že Účastník se nestane vítězem 1. semifinálového dne a nezíská účast na finálovém zážitkovém dnu na Masarykově okruhu v Brně, může se zúčastnit 3. kola a 4. kola soutěže.

Účastník 3. a 4. kola má nárok na jednu účast na 2. semifinálovém dnu – motokárovém závodě.

Každý Účastník má nárok na jednu účast na finálovém zážitkovém dnu na Masarykově okruhu v Brně.

Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k Organizátorovi a dalším společnostem podílejícím se na přípravě a organizace soutěže, jakož i osoby příbuzné těmto osobám.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo na změnu pravidel soutěže, včetně jejího odložení, přerušení či zrušení. Takové rozhodnutí je účinné od okamžiku zveřejnění na internetových stránkách Organizátora.

Organizátor není odpovědný za žádné technické problémy, které se vyskytly během hry, nebo za prostoje, potíže které souvisejí s přetížením systému.

Organizátor neodpovídá za nedoručení e-mailových zpráv či za nedostatky v kontaktních údajích Účastníka (např. chyby v psaní jména, e-mailové adresy, telefonního čísla, atd.) nenese zodpovědnost Organizátor.

Účastníci soutěže nejsou povinni výhru přijmout. Vymáhání účasti či výhry v soutěži soudní cestou je vyloučeno, stejně tak vyplacení výher v hotovosti či jejich výměna za výhry jiné.

Příspěvky budou na soutěžní microsite zveřejněny do 48 hodin. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo vyřadit nevhodné příspěvky.

V Praze dne 23. 5. 2018

AMC Networks Central Europe s.r.o.
A EFFECTIVE Racing, a.s.
Organizátoři

TOP